Thanks to SUZUKI Hiroshi san for these photos!

furari@shinbashi


back to photo list